Acord de Mediere

Acordul de mediere este actul ce rezultă ca urmare a discuțiilor purtate la mediere între părți și mediator. Acordul de mediere cuprinde soluția amiabilă negociată și convenită de părți.

Acordul de mediere este un contract între părți își produce efecte juridice de la data semnării lui. Acordul de mediere are putere executorie (este titlu executoriu) dacă este atestat de avocat. În cadrul cabinetului/biroului nostru de mediere vă facilităm atestarea acordului de către avocat. Părțile trebuie să execute benevol/voluntar angajamentele din acordul de mediere.

Dacă o parte nu execută obligațiile asumate în acordul de mediere aceasta poate apela la un executor judecătoresc și poate demara executarea silită dacă acel acord are putere executorie. Pentru a fi titlu executoriu, deci pentru a i se conferi putere executorie acordului de mediere legea prevede 3 proceduri:

  1. Atestarea avocațială. Este procedura prin care un avocat ales de părți sau de mediator ori avocații părților când acestea sunt asistate în mediere atestă acordul de mediere. Atestarea avocațială se face prin identificarea părților, luarea consimțământului cu privire la conținutul și data acordului de mediere și prin semnarea acordului de către părți. Atestarea făcut de avocat/avocați pe acordul de mediere conferă acestuia putere de titlu executoriu. În cadrul cabinetului/biroului nostru de mediere vă facilităm atestarea acordului de către avocat.
  2. Autentificarea notarială. Părțile merg cu acordul de mediere la un notar pentru a-l autentifica. Un astfel de acord va fi titlu executoriu și în caz de neîndeplinire benevolă a obligațiilor va putea fi pus în executare silită.
  3. Consfințirea judecătorească. Este procedura prin care părțile expediază acordul de mediere și documentele necesare către instanță pentru ca aceasta să ia act de înțelegerea lor și să emită o hotărâre de expedient ce va cuprinde înțelegerea părților întocmai cum este ea descrisă în acord. Consfințirea este o procedură necontencioasă, eminamente scrisă, de regulă părțile nu trebuie să se prezinte, judecătorul doar verifică dacă s-au respectat condițiile legale de fond și de formă la încheierea acordului de mediere. Hotărârea de expedient ce va conține acordul de mediere este titlu executoriu.